Ca Đoàn Thánh Cêcilia Daytona Beach - Thánh Vịnh Dùng Cho Đáp Ca

Tên Bài Hát Câu Đầu Tác Giả Hợp Âm CĐ Hát Điệu Nhịp Năm PV Ghi Chú
TV102 CN 3 MC Chúa là đấng từ bi nhân ái … Thái Nguyên Gm Gm Piano/String CN 3 MC (used năm C)
TV102 CN 7 TN Chúa là đấng từ bi nhân ái … Thái Nguyên Gm Gm Piano/String A - CN 7 TN
TV109 Thượng Tế Muôn Đời Con là thượng tế … HT Am Am Piano/String C - CN 10 TN Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa
TV112 Hăy Ngợi Khen Chúa Hăy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ túng thiếu … Đinh Công Huỳnh Dm (-2) Cm Piano/String C - CN 25 TN
TV117 CN PS Đây là ngày Chúa đă dựng nên … HVH C C Piano/String CN PS (used năm C)
TV117 CN2 PS TuDuyen Xin dâng muôn lời cảm tạ … Từ Duyên Cmajor(-2) Bb Piano/String CN2 PS (used năm A)
TV120 Nguồn Trợ Lực Đời Tôi Ngước mắt nh́n nh́n lên đỉnh núi Lm Nguyễn Duy Dm(-4) A#m Piano/String C - CN 29 TN
TV121 Tôi vui mừng khi người ta nói … Ninh Doăn Hùng C(-3) A Piano/String C - CN 34 TN Chúa Kitô Vua
TV125 Việc Chúa làm cho ta … Kim Long Dm Dm Piano/String B - CN30 TN, C - CN 2 MV, C - CN 5 MV, Lễ Thánh Giacôbê, Lễ Chung Thánh Tử Đạo
TV125 CN 5 MC - C Chúa đă đối xử đại lượng … HVH A (-2) G Piano/String C - CN 5 MC
TV14 CN 16 TN Lạy Chúa ai được ở trong cung điện … Thái Nguyên Am (-2) Gm Piano/String CN 16 TN (used năm C)
TV144 Tâu Thánh Thượng Tâu Thánh Thượng Ngài là … Martino C C Piano/String A - CN 14 TN, C - CN 31 TN, C - CN 5 PS
TV16 No Thỏa T́nh Chúa Lạy Chúa khi thức giấc … Mi Giáng Dm Dm Piano/String C - CN 32 TN
TV21 CNLeLa ABC Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa sao Ngài ruồng bỏ con … Từ Duyên Am Am Piano/String CN Lễ Lá ABC
TV23 Chúa sẽ ngự qua … Đinh Công Huỳnh Am Am Piano/String A - CN4 MV
TV29 CN 3 PS - C Lạy Chúa con ca tụng Ngài … Xuân Minh Am (-2) Gm Piano/String C - CN 3 PS
TV32 Xin Tỏ Ḷng Từ Bi Lạy Chúa! Xin tỏ ḷng từ bi Chúa .. Mi Giáng C Bb Piano/String A - CN2 MC
TV44 Mẹ Lên Trời Ḱa Hoàng Hậu Nàng đứng … Từ Duyên C C Piano/String Lễ Mẹ Lên Trời (năm A, B, C)
TV46 Chúa Ngự Lên Chúa ngự lên giữa tiếng … Mi Trầm A A Piano/String C - CN 7 PS Lễ Chúa Lên Trời
TV62 CN 12 TN - C Lạy Chúa Ngài là Thiên Chúa … Từ Duyên G (-2) F Piano/String C - CN 12 TN
TV71 Triều đại người nở hoa công chính Thái Nguyên C C Piano/String A - CN2 MV
TV71 Lễ Hiển Linh Lạy Chúa khắp trên địa cầu … Thái Nguyên Am (-2) Gm Piano/String Lễ Hiển Linh
TV79 Xin Hồi Phục Nguyện Chúa thương hồi phục … Hải Triều Am Am Piano/String C - CN 4 MV
TV8 Lạ Lùng Thay Lạy Chúa lạy chúa chúng tôi … HT Dm (-2) Cm Rhumba T90 C - CN 5 TN
TV85 Lạy Chúa, Chúa nhân hậu HVH Dm Piano/String A - CN 16 TN
TV89 Thân lạy Chúa Ngài là chốn … Ninh Doăn Hùng Am Am Piano/String C - CN 18 TN, C - CN 23 TN (used năm C)
TV90 Xin Hăy Ở Cùng Con Lạy Chúa xin hăy ở cùng con … Mi Giáng Dm (-2) Cm Piano/String C - CN 1 MC
TV94 (CN18, CN27 TN) Hôm nay ước ǵ anh em … Thái Nguyên C (-3) A Piano/String A-CN23, C-CN18 TN, B-CN27 TN (used năm C)
TV95 CN 2 TN Hăy loan truyền những công việc Thái Nguyên Gm (-2) Fm Piano/String CN 2 TN (used năm C)
TV84 Xin Tỏ Ḷng Từ Bi Xin tỏ ḷng từ bi … Peter Trần F F Piano/String A - CN 19 TN, B - CN2 MV
TV137 Ḷng Nhân Hậu Chúa Lạy Chúa ḷng nhân hậu Chúa … Mi Giáng Am Am Piano/String A - CN 21 TN
TV144 Chúa gần gũi những ai kêu cầu … Từ Duyên Am Am Piano/String A - CN 25 TN
TV79 Vườn Nho Chúa Vườn nho Chúa là nhà … Mi Giáng C C Piano/String A - CN 27 TN
TV95 Hăy Dâng Chúa Hăy dâng Chúa quyền thế … Mi Giáng C C Piano/String A - CN 29 TN
TV62 La Thiên Chúa Con Lạy Chúa! Là Thiên Chúa của con Đinh Công Huỳnh Bm Bm Piano/String A - CN 32 TN
TV88 CN4MVB Tôi hát ca ḷng từ bi của Chúa Thái Nguyên Dm Dm Piano/String B-CN4 MV
TV66 Xin Thiên Chúa Xin Thiên Chúa xót thương … Mi Giáng Am Am Piano/String Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa Jan/1
TV39 CN2 TN - B Lạy Chúa này con đây đến thực thi LM Thái Nguyên Am Am Piano/String B - CN 2 TN, A - CN 2 TN
TV21 CN5 PS-B - LM Từ Duyên (Dm) Dâng lời tụng ca cảm tạ … LM Từ Duyên Dm Dm Piano/String B - CN5 PS
TV102 CN7 PS-B - LM Từ Duyên (Am) Chúa thiết lập ngai vàng … LM Từ Duyên Am Am Piano/String B - CN7 PS
TV29 CN 13 TN - B Tôi ca tụng Chúa v́ Chúa đă giải .. Vũ Đ́nh Ân D D Piano/String B - CN 13 TN
TV77 CN18 TN - B Chúa đă ban bánh cho dân được … LM Thái Nguyên Dm Dm Piano/String B - CN 18 TN
TV33 CN20 TN - B Các bạn hăy nếm và xem … LM Thái Nguyên Dm Dm Piano/String B- CN 20 TN
TV14 CN22 TN-B Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ Mi Giáng Am Am Piano/String B - CN 22 TN
TV114 CN24 TN-B Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan … Thiên Lư Am Am Piano/String B - CN 24 TN
TV127 CN27 TN-B Nguyện Chúa chúc phúc cho … Thái Nguyên Am Am Piano/String B - CN 27 TN
TV32 CN29 TN-B Lạy Chúa xin tỏ ḷng từ bi … Thiên Lư C C Piano/String B - CN 29 TN
TV17 CN31 TN-B Lạy Chúa! Là sức mạnh đời con LM Thái Nguyên Am Am Piano/String B - CN 31 TN
TV15 CN 33 TN-B Xin bảo toàn con lạy Chúa … Thiên Lư Dm Dm Piano/String B - CN 33 TN
TV24 CN1 MV-C Lạy Chúa con vươn linh hồn … Thiên Lư Am Am Piano/String C- CN1 MV
Ls12 CN3 MV-C Này dân Sion hăy mừng rỡ … LM Từ Duyên G G Piano/String C-CN3 MV
TV99 Ta Là Dân Tộc Ta là dân tộc là đàn chiên Chúa … Mi Giáng Dm Dm Piano/String C-CN4 PS
TV66 Chư Dân Hăy Ca Tụng Chư dân hăy ca tụng Ngài …. Mi Giáng C C Piano/String C-CN6 PS
TV103 Lễ Hiện Xuống Xin sai Thánh Thần Chúa đến LM Thái Nguyên Gm Gm Piano/String Lễ Hiện Xuống
TV65 PS-6A & TN-14C Mọi dân nước hăy reo ḥ mừng … HVH C C Piano/String C-CN14 TN, A-CN6 PS
TV14 CN16C Lạy Chúa ai sẽ được cư ngụ … HVH A A Piano/String C- CN16 TN
TV94 CN18C Ước chi hôm nay các bạn … HVH A A Piano/String C - CN18 TN
TV39 CN 20C Lạy Chúa xin cấp tốc phù … HVH Am Am Piano/String C - CN20 TN
TV67 CN 22C Ôi Thiên Chúa, do ḷng Chúa nhân HVH G G Piano/String C - CN22 TN
TV50 CN 24C Tôi sẽ chỗi dậy và đi về … HVH Am Am Piano/String C - CN24 TN
60