Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 08-2020 to 11-2020

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-A) August 2, 2020        (CN20TN-A) August 16, 2020       
Chủ Đề Thiên Chúa Nuôi Sống Dân Người       Hăy Luôn Vững Tin!      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)   Lên Đền Thánh #127 (A/Paso/T88)  
Đáp Ca TV144 (HVH) MP3   TV66 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ #313 (Dm/SlowRock/T58) MP3 Intro Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 Am/SlowSurf/T60  MP3  
Kết Lễ
Hoa Ḷng Dâng Mẹ #509 (A/Paso/T65)
     
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83
     
  (CN23TN-A) Sept. 6, 2020        (CN25TN-A) Sept. 20, 2020       
Chủ Đề Yêu Thương Là Chu Toàn Lề Luật       Sống Quảng Đại Với Tha Nhân      
Nhập Lễ Ngợi Ca #130 (C/Rhumba/T92)   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3   TV144
MP3
 
Dâng Lễ Dâng 2 #215/Gm/Valve/T100 Intro   Lễ Dâng #239 (NgMongHuynh) (Am/Ballard/T55) MP3  
Rước Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu #305 Dm/Slowrock Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
Trong An B́nh #405 (G/Paso/T100)
     
  (CN27TN-A) Oct. 4, 2020        (CN29TN-A) Oct. 18, 2020  Khánh Nhật Truyền Giáo
  Chung Tay Xây Đắp Nước Trời.       Trả Lại Cho Thiên Chúa Những Ǵ Thuộc Về Ngài.      
Nhập Lễ
Hăy Đến #123 (Fmajor/Paso/T68)
MP3   Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #143/G/Paso/T63  
Đáp Ca TV79 (HVH) MP3   TV95 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Hồng Ân Chúa Bao La (Cmajor)   Gọi Lời Yêu Thương #832 (G/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Con Xin Dâng Mẹ #506 (G/Paso/T63)
     
Tràng Hoa Mân Côi #529 (G/Paso/T65)
     
  (CN31TN-A) Nov. 1st, 2020  Lễ Các Thánh Nam N (CN33TN-A) Nov. 15, 2020       
Chủ Đề Sống Công Chính và Khiêm Hạ.       Biết Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Giao Phó.      
Nhập Lễ
 
     
Đáp Ca TV23 (HVH) MP3   TV127 (HVH) MP3  
Dâng Lễ      
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")