Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 08-2020 to 11-2020

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-A) August 2, 2020        (CN20TN-A) August 16, 2020       
Chủ Đề Thiên Chúa Nuôi Sống Dân Người       Hăy Luôn Vững Tin!      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)   Lên Đền Thánh #127 (A/Paso/T88)  
Đáp Ca TV144 (HVH) MP3   TV66 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ #313 (Dm/SlowRock/T58) MP3 Intro Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 Am/SlowSurf/T60  MP3  
Kết Lễ
Hoa Ḷng Dâng Mẹ #509 (A/Paso/T65)
     
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83
     
  (CN23TN-A) Sept. 6, 2020        (CN25TN-A) Sept. 20, 2020       
Chủ Đề Yêu Thương Là Chu Toàn Lề Luật       Sống Quảng Đại Với Tha Nhân      
Nhập Lễ Ngợi Ca #130 (C/Rhumba/T92)   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3 Youtube   TV144
MP3
 
Dâng Lễ Dâng 2 #215/Gm/Valve/T100 Youtube Intro   Lễ Dâng #239 (NgMongHuynh) (Am/Ballard/T55) MP3  
Rước Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu #305 Dm/Slowrock Youtube Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
Trong An B́nh #405 (G/Paso/T100)
     
  (CN27TN-A) Oct. 4, 2020        (CN29TN-A) Oct. 18, 2020  Khánh Nhật Truyền Giáo
  Chung Tay Xây Đắp Nước Trời.       Trả Lại Cho Thiên Chúa Những Ǵ Thuộc Về Ngài.      
Nhập Lễ
Hăy Đến #123 (Fmajor/Paso/T68)
MP3   Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #143/G/Paso/T63  
Đáp Ca TV79 (HVH) MP3 Youtube   TV95 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Hồng Ân Chúa Bao La (Cmajor) Youtube   Gọi Lời Yêu Thương #832 (G/SlowRck/T58) Youtube  
Kết Lễ
Con Xin Dâng Mẹ #506 (G/Paso/T63)
     
Tràng Hoa Mân Côi #529 (G/Paso/T65)
     
  (CN31TN-A) Nov. 1st, 2020  Lễ Các Thánh Nam N (CN33TN-A) Nov. 15, 2020       
Chủ Đề Sống Công Chính và Khiêm Hạ.       Biết Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Giao Phó.      
Nhập Lễ
Hát Lên Bài Ca #120 (G/Paso/T70)
  Đến Trước Nhan Ngài #115 (F/Paso/T70) YouTube  
Đáp Ca TV23 (HVH) MP3   TV127 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Ngài #308 (A/Boston/T62) Intro   Xin Dâng 18 #320 (Am/SlowR/T58) Intro  
Rước Lễ Ca Mừng Các Thánh #603 (G/Paso/T74) Youtube Ver F Trông Cậy Chúa #869 (pg 325) Am/SlowRck/T58 Intro  
Kết Lễ