Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 04-2016 to 07-2016

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN2PS-C) April 3, 2016       (CN4PS-C) April 17, 2016      
Chủ Đề Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin       Chúa Là Vị Mục Tử Tốt Lành      
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65   (Không có thánh lễ)  
Đáp Ca TV117 (HVH) MP3   TV99 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G piano/string (Intro)    
Rước Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin (Gminor) (Audio)      
Kết Lễ Chúa Nay Đă Phục Sinh F/Paso/T100      
  (CN6PS-C) May 1, 2016       (CN7TN-C) May 15, 2016 Lễ Chúa Thánh Thần
Chủ Đề Chúa Luôn Ở Với Ta Để Ban B́nh An và Vui Mừng       Chúa Thánh Thần Hiện Xuống      
Nhập Lễ Về Nơi Đây #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)   Hăy Chiếu Soi #701 Am/Paso/T62 Youtube  
Đáp Ca TV66 (HVH) MP3   TV103 (HVH) MP3  
      Nguyện Thánh Linh (Cmajor) Paso/T80  
Dâng Lễ Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowRk/T58 (Intro)   Lời Thiêng #246 (pg 122) Fmajor Slow Surf/T68  
Rước Lễ T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)   Thánh Thần Hăy Đến #704 (pg 239) Am/70'sTVTheme/T107 MP3
Kết Lễ Đền Tạ Trái Tim Mẹ #508 (Am/Piano-String)   Ave Maria, Con Dâng Lời #500 (Dm)  
  (CN10TN-C) June 5, 2016       (CN12TN-C) June 19, 2016 Father's Day
Chủ Đề Đức Kitô Là Chúa Của Sự Sống Lại       Tuyên Xưng Đức Tin      
Nhập Lễ Bước Vào #102 (Fmajor)   Chung Lời Tạ Ơn #143 G/Paso/T63  
Đáp Ca TV29 (HVH) MP3   TV62 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)   Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Power Ballard/T54 (Intro)
Rước Lễ Ca Khúc Hồng Ân 1 #804 (Am/Ballard/T60) Youtube   Yêu Thương Cho Người #322 (pg 167) Gm/Bolero/T95 (Intro)  
Kết Lễ Ta Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83   Cầu Cho Cha Mẹ 2 #304 Am/LovesongPianoBallad/T63   (Intro)
  (CN14TN-C) July 3rd, 2016       (CN16TN-C) July 17, 2016      
Chủ Đề Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng       Lắng Nghe Lời Chúa      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 (pg 57) Cmajor/Paso T60   Lên Đền Thánh #127 (pg 52) A/Paso3/88 (Intro)
Đáp Ca TV65 (HVH)
MP3
  TV14 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Đôi Tay Này #231 (pg 105) Dm/ChartBallard/T55 (Intro) (Intro Melody) Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowR/T58 (Intro)
Rước Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck   Lắng Nghe Lời Chúa #314 (pg 159) Am/SlowRk/T60 (Intro)
Kết Lễ Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75       Ta Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")