Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 08-2015 to 11-2015

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN18TN-B) August 2nd, 2015       (CN20TN-B) August 16th 2015      
Chủ Đề Đức Kitô Là Bánh Ban Sự Sống       Đức Kitô Là Bánh Hằng Sống      
Nhập Lễ Hỡi Thế Trần #125 (pg 50) G/PianoString/Txx   Lên Đền Thánh #127 (pg 52) A/Paso3/88 (Intro)
Đáp Ca TV77 (HVH) (Amajor) MP3   TV33 (HVH) (Bb) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2 #240 (pg 115) D/Wbadao Ballards/T62   Tựa Làn Trầm Hương #259/Valve/T100  
Rước Lễ Yêu Thương Cho Người #322 (pg 167) Gm/Bolero/T95 (Intro)   Chính Ḿnh Máu Chúa Cm/Boston/T60 #302 (pg 145) (Intro)
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro) Ave Maria, Con Dâng Lời #500 Dm/Ballad/Txx  
  (CN23TN-B) Sept. 6th, 2015       (CN25TN-B) Sept. 20th, 2015      
Chủ Đề Thiên Chúa Là Đấng Chữa Lành       Sống Khiêm Hạ      
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi #129 (pg 54) Dm/Paso/T70   Niềm Vui Thiết Tha #131 (pg 57) Cmajor/Paso T60  
Đáp Ca TV145 (HVH) (Amajor) MP3   TV53 (HVH) (Amajor) MP3  
Dâng Lễ Lời Thiêng #246 (pg 122) Fmajor Slow Surf/T68   Dâng 2 #215 Gm/Valve/T100 Intro
Rước Lễ T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)   Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông #523 (pg 202) G/Valve/T110   Kinh Ḥa B́nh #837 (pg 286) Am/  
  (CN27TN-B) Oct. 4th, 2015       (CN29TN-B) Oct. 18th, 2015 Khánh Nhật T. Giáo
Chủ Đề Hợp Nhất Trong Thiên Chúa       Hăy Làm Đầy Tớ Phục Vụ Tha Nhân      
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca #120 (pg 46) G/Paso/70   Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Paso/T75  
Đáp Ca TV127 (HVH) (Amajor) MP3   TV32 (HVH) (Amajor) MP3  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Power Ballard/T54 (Intro) Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro)
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 MP3 (Intro) Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck  
Kết Lễ Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65   Nữ Vương Mân Côi #524 (pg203) G/Ballard/Txx  
  (CN31TN-B) Nov 1st, 2015 Lễ Các Thánh N/Nữ (CN34TN-B) Nov 22nd, 2015      
Chủ Đề Hai Giới Răn Trọng Nhất       Chúa Kitô Là Vua      
Nhập Lễ Ca Mừng Các Thánh #603 G/Paso/T74 Ver F   Hoan Hô Vua Giêsu #124 F/Paso/T75  
Đáp Ca TV23 (HVH) (Amajor) MP3   TV92 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu 1 #264 Piano/String   Đôi Tay Này #231 (pg 105) Dm/ChartBallard/T55 (Intro) (Intro Melody)
Rước Lễ Hăy Đến Lănh Nhận (Hoài Bắc) Youtube   Sống Trong Niềm Vui #317 Am/SlwRock/T58 (Intro)  
Kết Lễ Trong An B́nh #405 (pg 174) G/Paso/T100       Thánh Cecilia F/Paso/T80(Ballad/EP Ballad)      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")