Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 08-2021 to 11-2021

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-B) August 1, 2021        (CN20TN-B) August 15, 2021      
Chủ Đề Đức Kitô Là Bánh Ban Sự Sống       Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời      
Nhập Lễ Bước Vào #102 (Fmajor/Paso/T65) Youtube   Mẹ Lên Trời (Triệu Hà) (G/T76/T50) Youtube  
Đáp Ca TV77 (HVH) MP3   TV44 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Xin Dâng 18 #320 (Am/SlowR/T58) Intro  
Rước Lễ Mầu Nhiệm Yêu Thương #315 (F/Slowrock/T57) Intro Youtube Ḱa Bà Nào (Hoàng Diệp) (Gm/PianoString/T67) Youtube  
Kết Lễ
Chút T́nh Con Thơ #505 (G/Paso/T65)
     
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83
     
  (CN23TN-B) Sept. 5, 2021       (CN25TN-B) Sept. 19, 2021       
Chủ Đề Thiên Chúa Là Đấng Chữa Lành       Sống Khiêm Hạ      
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa #117 (Am/Paso/T60)   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV145 (HVH) MP3   TV53 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Lời Thiêng #246 (pg 122) Fmajor Slow Surf/T68   Dâng 2 #215/Gm/Valve/T100 Youtube Intro  
Rước Lễ Cuộc Đời C̣n Dài #307 (F/)Piano/Power Ballad/T60 Intro Melody Gọi Lời Yêu Thương #832 (G/SlowRck/T58) Youtube  
Kết Lễ
Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (G/Valve/T98)
  Intro  
Kinh Ḥa B́nh #837 (Am/Balalad/T65)
  Youtube  
  (CN27TN-B) Oct. 3, 20201       (CN29TN-B) Oct. 17, 2021       
  Hợp Nhất Trong Thiên Chúa       Hăy Làm Đầy Tớ Phục Vụ Tha Nhân      
Nhập Lễ
 
     
Đáp Ca TV127 (HVH) MP3   TV32 (HVH) MP3  
Dâng Lễ      
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN32TN-B) Nov. 07, 2021        (CN34TN-B) Nov. 21, 2021  (Lễ Chúa Kitô Vua)
Chủ Đề Đồng Tiền Của Bà Góa Nghèo       Chúa Ki tôLà Vua      
Nhập Lễ