Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 08-2014 to 11-2014

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN18TN- A) August 3, 2014       (CN20TN-A) August 17, 2014      
Chủ Đề Thiên Chúa Nuôi Sống Dân Người       Hăy Luôn Vững Tin      
Nhập Lễ Hỡi Thế Trần #125 (pg 50) G/PianoString/Txx MP3   Đi Về Nhà Chúa 2 #117 Paso/T70/Am  
Đáp Ca TV144 (HVH) MP3 Alleluia   TV66 (HVH) MP3 Alleluia  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2 #240 (pg 115) D/Wbadao Ballards/T62   Dâng Niềm Cảm Mến Am/Power Ballard/T54 (Intro)  
Rước Lễ Yêu Thương Cho Người #322 (pg 167) Gm/Bolero/T95 (Intro)   Chúa Là T́nh Yêu #818 D/Valve/Txx MP3  
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro) Trong An B́nh #405 (pg 174) G/Paso/T100  
  (CN23TN-A) Sept. 7, 2014       (CN25TN-A) Sept. 21, 2014      
Chủ Đề Yêu Thương Là Chu Toàn Lề Luật       Sống Quảng Đại Với Tha Nhân      
Nhập Lễ Ngợi Ca #130 (pg 55) C/Rhumba/92   Niềm Vui Thiết Tha #131 (pg 57) Cmajor/Paso T60  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3 Alleluia   TV144 (HVH) MP3 Alleluia  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro) Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowR/T58 (Intro)
Rước Lễ T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)   Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 (Intro)
Kết Lễ Kinh Ḥa B́nh #837 (pg 286) Am/   Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75  
  (CN27TN-A) Oct. 5, 2014       (CN29TN-A) Oct. 19, 2014 Khánh Nhật Truyền Giáo
Chủ Đề Chung Tay Xây Đắp Nước Trời       Trả Lại Thiên Chúa Những Ǵ Thuộc Về Người      
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca #120 (pg 46) G/Paso/70   Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Paso/T75  
Đáp Ca TV79 (HVH) MP3 Alleluia   TV95 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lời Thiêng #246 (pg 122) Fmajor Slow Surf/T68   Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro)
Rước Lễ Hồng Ân Chúa Bao La /Cmajor   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck  
Kết Lễ Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65   Nữ Vương Mân Côi #524 (pg203) G/Ballard/Txx  
  (CN31TN-A) Nov. 2, 2014       (CN33TN-A) Nov. 16, 2014      
Chủ Đề Sống Công Chính và Khiêm Hạ       Biết Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Giao Phó      
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi #129 (pg 54) Dm/Paso/T70   Về Nơi Đây #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)  
Đáp Ca Chúa Chăn Nuôi Tôi #813 Alleluia (Intro) TV127 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Nhạc Khúc Yêu Thương #251 Dm/Bebop2/T60 MP3 (Intro)  
Rước Lễ Xin Ngài Thương Con #321 (pg 166) Dm/Boston/T57 (Intro) Sống Trong Niềm Vui #317 Am/SlowRck/T57 (Intro)  
Kết Lễ Xin Mẹ Thương #530 (pg 210) Am       Thánh Cecilia F/Paso/T80(Ballad/EP Ballad      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")