site search by freefind advanced
Liên Lạc Lịch Trình Bài Hát Tài Liệu - Linh Tinh Hình Ảnh
Lịch Trình Phụng Vụ
Trang này dùng để lưu trữ lại những lịch trình thánh ca đã xử dụng hoặc dự định dùng trong Thánh Lễ. Nhấn vào links để theo dõi thêm.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2016
Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2017
Phụng Vụ Năm (2010 - 2013)
(Click Here)
Phụng Vụ Năm A
12/2013 tới 03/2014
04/2014 tới 07/2014
08/2014 tới 11/2014
Phụng Vụ Năm B
12/2014 tới 03/2015
04/2015 tới 07/2015
08/2015 tới 11/2015
Phụng Vụ Năm C
12/2015 tới 03/2016
04/2016 tới 07/2016
08/2016 tới 11/2016
Phụng Vụ Năm A
12/2016 tới 03/2017
04/2017 tới 07/2017
08/2017 tới 11/2017
Phụng Vụ Năm B
12/2017 tới 03/2018
04/2018 tới 07/2018