site search by freefind advanced
Lời Ngỏ Nghi Thức Thánh Lễ Kinh Đọc Bộ Lễ Bài Hát

Mục Lục (PDF files)

Phần I: Kinh Đọc

Phần II: Bộ Lễ

  • Ca Lên Đi 2
  • Seraphim
  • Cầu Hồn (Mỹ Sơn)
  • Tuyên Xưng Đức Tin
  • Tung Hô Alleluia
  • Kinh Tin Kính

Phần III: Thánh Ca

Download Tập Thánh Ca