Welcome
Xin quý vị nhấn nút "Reload Current Page" (View\Reload) mỗi lần vào trang này để được coi những thông tin mới nhất (Please REFRESH/RELOAD the page each time in order to see the latest updates.
Thánh Lễ Việt Nam: Chúa Nhật thứ 1 & 3 mỗi tháng - Lúc 10g00 sáng (Holy Mass in Vietnamese: 1st & 3rd Sundays of the month - 10:00 AM)
Nguyện Đường / Chapel of Father Lopez Catholic High School 3918 LPGA Blvd.Daytona Beach, FL 32124


Hình Ảnh Sinh Hoạt
(click here)
Webmasters: D.T.Bui (email), Phan Thiện Châu (email),
Website: http://www.dbvietcatholic.info khởi sự ngày 6 tháng 2 năm 2011. (Updated 4/16/2018)
Cha Qu?n Nhi?m Anrê Nguy?n Van Chi?n
Linh mục Quản NhiệmAdministrator: Rev. Fr. Anrê Nguyễn Văn Chiến
Ch? T?ch Mr. Nguy?n Vi?t Ti?n
Chủ Tịch / PresidentMr. Nguyễn Viết Tiến
Phó Chủ Tịch / Vice PresidentMr. Trương Văn Sơn