Welcome – Mến Chào

What’s news…

2020 – Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh – Trailer

2020 – Bài Giảng TL Mừng Giáng Sinh (12/27/20)

Facebook Feed:

2021 - "Chút Lòng Son" Hồng Trần - Phạm Đình Đài (TL CN1MC-B, 02/21/21)
dbvietcatholic.info/
...

View on Facebook

2021 - "Xin Thương Con" Trọng Khẩn (TL CN1MC-B, 02/21/21)
dbvietcatholic.info/
...

View on Facebook

2 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Bài Giảng Thánh Lễ (CN1MC-B) 02/21/2021 by Cha Quản Nhiệm Chiến Nguyễn ...

View on Facebook

2 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

"Hiến Lễ Cuộc Đời" Văn Chi by Ca Đoàn Cecilia Giáo Đoàn Thánh Phao Lô Daytona Beach, FL (TL CN1MC-B, 02/21/21)
dbvietcatholic.info/
www.facebook.com/DBVietCatholic/
...

View on Facebook

2 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

TV24 (CN1MC-B, 02/21/21) by Kim-Ngân ...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 Christmas Celebration