Visit Us – Địa Chỉ Liên Lạc & Sinh Hoạt

1st & 3rd Sunday of each month: Thánh Lễ Công Giáo VN/Vietnamese Catholic Mass

Thánh Lễ VN vào mỗi chiều Chúa Nhật thứ 1 & 3 mỗi tháng – Vietnamese Mass every 1st & 3rd Sunday of each month: 5:00pm – 6:30pm

Nhà Thờ Prince of Peace Church ( 600 S Nova Rd, Ormond Beach, FL 32174 )