Visit Us – Địa Chỉ Liên Lạc & Sinh Hoạt

Sunday: Thánh Lễ Công Giáo VN/Vietnamese Catholic Mass

Thánh Lễ VN vào mỗi sáng Chúa Nhật thứ 1 & 3 mỗi tháng – Vietnamese Mass every 1st & 3rd Sunday of each month: 10am – 11am

Nhà Nguyện/Chapel of Father Lopez Catholic High School (3918 LPGA Blvd.Daytona Beach, FL 32124)