Activities/Sinh Hoạt

2022 – Thánh Lễ Giáng Sinh (Dec 25th) – | Pics on Google Photos |

2022 – Đại Lễ Phục Sinh – Tiệc Mừng Chúa PS & Tiệc Cưới A/C Sơn Kim (April 17th) – | Pics on Google Photos |

2019 – Đại Lễ Giáng Sinh & Dạ Tiệc Gây Quỹ Học Bổng Niên Khóa 2020 (Dec 29th) – | More Info | Phóng Sự Báo Trẻ (Facebook Video) | Youtube Video | Pics on Google Photos | Pics on Facebook |

2019 – Basilica St. Paul International Festival (10/2019) | Pics on Facebook |

2019 – Thánh Lễ CNPS5-C – Tháng Năm Dâng Hoa Kính Mẹ (05/19/19) | Pics on Google Photo | Facebook |

Tháng Năm Dâng Hoa Kính Mẹ – 05/19/19

2019 – Đại Lễ Phục Sinh & Picnic Cộng Đoàn (April 21st) – | Pics on Google Photo | Facebook |

Easter 2019 – 04/21/19

2019 – Thánh Lễ & Tiệc Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Feb 3rd) – | Pics on Google Photo | Facebook |

2018 – Đại Hội Giáng Sinh/Christmas Celebration (Dec. 30th, 2018)

Event Pics (Google Photos)
Facebook Pics

2018 – Tết Trung Thu: Phát bánh Trung Thu sau Thánh Lễ 09/16/18 (Videos Link1, Link2 on FB)

Tết Trung Thu 2018

2018 – Phục Sinh/Easter: FB Pics, Youtube

2009 to 2017