Lịch Trình Ca Đoàn

Lịch Trình Phụng Vụ
Trang này dùng để lưu trữ lại những lịch trình thánh ca đã xử dụng hoặc dự định dùng trong Thánh Lễ. Nhấn vào links để theo dõi thêm.

Các Kinh Nguyện & Bộ Lễ Phụng Vụ TL Chủ Nhật TN

Phụng Vụ Năm A – 2023
12/2022 tới 03/2023
04/2023 tới 07/2023
08/2023 tới 11/2023
Phụng Vụ Năm B – 2024
12/2023 tới 03/2024
04/2024 tới 07/2024
08/2024 tới 11/2024