Lịch Trình Ca Đoàn

Lịch Trình Phụng Vụ
Trang này dùng để lưu trữ lại những lịch trình thánh ca đã xử dụng hoặc dự định dùng trong Thánh Lễ. Nhấn vào links để theo dõi thêm.

Các Kinh Nguyện & Bộ Lễ Phụng Vụ TL Chủ Nhật TN

Phụng Vụ (Previous Years)
(2009 – 2020)

Phụng Vụ Năm B – 2021
12/2020 tới 03/2021
04/2021 tới 07/2021
08/2021 tới 11/2021
Phụng Vụ Năm C – 2022
12/2021 tới 03/2022
04/2022 tới 07/2022
08/2022 tới 11/2022
Phụng Vụ Năm A – 2023
12/2022 tới 03/2023
04/2023 tới 07/2023
08/2023 tới 11/2023